Statut Fundacji DeltaFosB

 Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja DeltaFosB, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 

ANNĘ PAŁKOWSKĄ 

zwanym dalej Fundatorem, 

aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza MARKA KRULL w Kancelarii Notarialnej w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 13 w dniu 07.12.2021 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. 

§ 2. 

Fundacja ma osobowość prawną. 

§ 3. 

Siedzibą Fundacji jest miasto Elbląg. 

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 5. 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

§ 6. 

1. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały terenowe, zakłady, filie lub przedstawicielstwa, oraz wchodzić w skład stowarzyszeń w kraju i za granicą. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą mającą charakter uboczny w stosunku do celów statutowych. 

3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 

działania. 

§ 7. 

1. Fundacja używa pieczęci okrągłej lub podłużnej z napisem Fundacja DeltaFosB, logiem 

Fundacji, jej adresem i nr KRS. 

2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 

§ 8. 

Właściwym ministrem, ze względu na cele Fundacji, jest minister właściwy ds. społecznych. 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 9. 

Celami Fundacji są

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a przede wszystkim w zakresie komunikacji społecznej, ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego oraz profilaktyce społecznej i zdrowotnej. 

2. Popularyzacja wiedzy na temat filozofii, psychologii, kultury i sztuki oraz historii kultury Polski i Europy a także ochrony środowiska. 

3. Popularyzacja idei komunikacji bez przemocy, w tym: mediacji rodzinnej i społecznej, negocjacji społecznych i ekonomicznych. 

4. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim. 

5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju: społeczeństwa obywatelskiego, ochrony środowiska i zdrowia. 

6. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, społeczna i polityczna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. 

§ 10. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 

2. Prowadzenie poradnictwa, w postaci niezależnych usług wspierających rozwój indywidualny lub grup społecznych. 

3. Rzecznictwo interesów grup społecznych, których istnienie jest zgodne z obowiązującym prawem, ze szczególnym uwzględnieniem grup marginalizowanych społecznie. 

4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym celach działania Fundacji. 

5. Działalność twórczą artystyczną i plastyczną. 

6. Zakładanie i prowadzenie placówek, ośrodków konsultacyjnych, szkoleniowych i terapeutycznych. 

7. Organizację wolontariatu, korzystanie ze świadczeń wolontariuszy oraz ich szkolenie i 

promowanie. 

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 12. 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł ( jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

1. Dochody Fundacji pochodzą z: 

§ 13. 

a. darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych, 

b. subwencji, dotacji, grantów, 

c. ze zbiórek i imprez publicznych, 

d. majątku ruchomego i nieruchomego, 

e. odsetek bankowych, papierów wartościowych, 

f. dalszych świadczeń fundatora, 

g. sponsoringu na rzecz fundacji od osób fizycznych i prawnych, 

h. działalności gospodarczej, jeżeli zostanie rozpoczęta. 

2. Dochód Fundacji przeznaczony jest w całości na działalność statutową Fundacji, 

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 

§ 14. 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 

Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

Władze Fundacji 

§ 15. 

1. Władzami fundacji są: 

a) Komisja Rewizyjna 

b) Zarząd Fundacji 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 

Komisja Rewizyjna 

§ 16. 

1. Komisja Rewizyjna jest nadrzędnym organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków. 

3. Członków pierwszego składu Komisji powołuje Fundator. Następnych członków Komisji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Komisji, powołuje swą decyzją Komisja. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Komisji, i przez to pozbawienie go członkostwa w Komisji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Komisji Rewizyjnej. 

5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Komisji. 

„7 

6. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 

– 

7. W razie powołania członka Komisji Rewizyjnej, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Komisji Rewizyjnej stosunku pracy z Fundacją członkostwo takiej osoby w Komisji Rewizyjnej ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 

8. Członkami Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 6, nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

9. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Komisji. 

§ 17. 

1. Komisja Rewizyjna zbiera się, co najmniej dwa razy w roku. 

2. Komisję Rewizyjną zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. 

3. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

§ 18

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu 

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. 

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

5. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

6. Zatwierdzanie decyzji Zarządu Fundacji powodujących powstanie zobowiązań dla Fundacji przekraczających jednorazowo kwotę złotych będącą równowartością 6000 (sześciu tysięcy) euro. 

§ 19. 

Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Fundacji, 

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

Zarząd Fundacji 

§ 20. 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Komisję Rewizyjną, która wybiera Zarząd na trzyletnią kadencję. W skład Zarządu wchodzi Prezes i Wiceprezes. 

2. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełni Fundator lub Członek Zarządu wskazany przez 

Fundatora. 

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

4. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator. 

5. Komisja Rewizyjna powołuje Prezesa Zarządu. 

6. Członkiem Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

7. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Komisję Rewizyjną przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Komisji. 

§ 21. 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b. uchwalanie regulaminów, 

c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, 

e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, 

f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

g. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna Fundacją oraz likwidacji Fundacji do Komisji Rewizyjnej. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 

6. Zarząd co roku, do dnia 15 października, zobowiązany jest przedkładać Komisji Rewizyjnej Roczne 

Sprawozdanie z działalności Fundacji. 

Sposób Reprezentacji 

§ 22. 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, składają dwaj członkowie 

Zarządu działający łącznie w przypadku zarządu wieloosobowego. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.jednoosobowo. 

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 6000 (sześciu tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji. 

3. W sprawach powodujących powstanie zobowiązań dla Fundacji przekraczających jednorazowo kwotę złotych będących równowartością 6000 (sześciu tysięcy) euro niezbędna jest zgoda Komisji Rewizyjnej podjęta w drodze uchwały przyjętej jednomyślnie. 

Zmiana Statutu 

§ 23. 

Zmian w statucie Fundacji, w tym celów Fundacji dokonuje Komisja Rewizyjna, w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez wszystkich członków Komisji, na wniosek: 

1. Zarządu Fundacji w zakresie zasad administrowania Fundacją oraz dochodów Fundacji. 

Połączenie z inną Fundacją 

§ 24

1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

§ 25. 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa jest Komisja Rewizyjna w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. 

Likwidacja Fundacji 

§ 26

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Komisja Rewizyjna. 

§ 27

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Komisja Rewizyjna w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez wszystkich członków Komisji. 

§ 28

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Komisji Rewizyjnej na rzecz działających w RP Fundacji o zbliżonych celach..